Więcej Europy, nigdy więcej wojny. Rocznica zakończenia II wojny światowej i Dzień Unii Europejskiej [APEL PAMIĘCI, PRZEMÓWIENIE, ZDJĘCIA]

Agnieszka Świderska
Agnieszka Świderska
Wspólne obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej i Dnia Unii Europejskiej
Wspólne obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej i Dnia Unii Europejskiej Fot. Agnieszka Świderska
To tragiczne doświadczenie II wojny światowej stworzyło podwaliny pod zjednoczoną Europę - takie było główne przesłanie obchodzonych wspólnie w Pile 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej i Dnia Unii Europejskiej. Młodzi zadbali o europejski charakter tego święta, z kolei kompania honorowa Wojska Polskiego ze 104 Batalionu Logistycznego Ziemi Wałeckiej z Wałcza o odpowiednią wojskową oprawę, której centralnym puntem był Apel Pamięci oraz salwa honorowa.

Apel Pamięci

Bohaterowie walk o wolność Rzeczypospolitej!
Mieszkańcy Piły!
Żołnierze Wojska Polskiego!
Rodacy!

Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci przed Pomnikiem Zwycięstwa w Pile, aby w 74 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie przywołać pamięć wszystkich rodaków, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że “Jeszcze Polska nie zginęła...”.

Pochylając głowy, w zadumie i skupieniu uczcijmy męstwo, niezłomność i honor żołnierzy, którzy walczyli o honor, godność i wolność Narodu Polskiego. Niech słowa apelu będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności każdemu polskiego żołnierzowi poległemu na frontach II wojny, który przyczynił się do zwycięstwa i oddał życie za wolną i niepodległą Polskę.

Wzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej, którzy pragnęli żyć w wolnej Ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem - odwiecznym symbolem państwa polskiego.
Stańcie do apelu!

Wołam was, żołnierze września 1939 roku stający mężnie przeciw niemieckiej i sowieckiej agresji. Wzywam bohaterskich obrońców Westerplatte, Helu i Poczty Polskiej w Gdańsku, Wizny, Węgierskiej Górki i Warszawy, ułanów spod Mokrej i Krojant, żołnierzy znad Warty i Bzury oraz obrońców Tomaszowa Lubelskiego i Kocka
Stańcie do apelu!

Przywołuję obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, żołnierzy walczących na strażnicach Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Grodna, Wilna, Lwowa i Równego oraz bohaterów spod Kobrynia, Szacka, Jabłonia i Wytyczna
Stańcie do apelu!

Wołam żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz żołnierzy Wojska Polskiego na Wschodzie, dla których wolność ojczyzny i dobre imię Rzeczypospolitej do ostatnich chwil życia było wartością najwyższą.
Wzywam żołnierzy walczących o wolną Polskę pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Ankoną, Falaise, Arnhem i Bredą.
Przywołuję żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego walczących na Wale Pomorskim, pod Kołobrzegiem, nad Odrą i Nysą oraz w szturmie Berlina.
Stańcie do apelu!

Wzywam walecznych asów przestworzy spod znaku biało-czerwonej szachownicy, obrońców polskiego nieba we wrześniu 1939 roku, obrońców Francji i bohaterów Bitwy o Anglię, w tym pilotów legendarnego dywizjonu 303 i innych jednostek lotniczych Polskich Sił Powietrznych.
Wołam wszystkich, którzy na Ołtarzu Ojczyzny wypełnili doniosłe przesłanie wypisane na sztandarach Polskich Sił Powietrznych “Miłość żąda ofiary”
Stańcie do apelu!

Wzywam was, marynarze – wierni synowie polskiego Bałtyku polegli we wrześniu 1939 roku.
Przywołuję dzielnych marynarzy z Flotylli Pińskiej i Polskiej Floty Handlowej.
Wołam marynarzy walczących w norweskich fiordach, na Atlantyku, Morzu Barentsa, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym i na kanale La Manche, którzy pozostali na zawsze na wiecznej wachcie w służbie Rzeczypospolitej
Stańcie do apelu!

Wołam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy operacji “Burza” i bohaterskich Powstańców Warszawskich, których walka przeszła do legendy.
Wołam bohaterskich żołnierzy Polski Walczącej i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości.
Stańcie do apelu!

Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej i Straży Więziennej oraz wszystkich bezimiennych obrońców Ojczyzny, którzy zostali podstępnie i okrutnie zamordowani przez oprawców sowieckich w Katyniu, Charkowie, Twerze i Kijowie oraz w innych nieznanych dotąd miejscach kaźni.
Stańcie do apelu!

Wołam wszystkich rodaków zgładzonych w niemieckich obozach zagłady, zamordowanych w katowniach Gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych oraz wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy
Stańcie do apelu!

Przywołuję deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zamęczonych i zmarłych tam na “nieludzkiej ziemi” oraz zamordowanych w obozach i więzieniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Stańcie do apelu!

Wzywam żołnierzy państw sprzymierzonych, którzy przelewali krew w walce o wolność swoich Ojczyzn i innych narodów
Stańcie do apelu!

Wzywam do nas wszystkich rodaków poległych, zamordowanych, zmarłych z odniesionych ran i zaginionych w długiej i trudnej drodze wiodącej do niepodległej i wolnej Ojczyzny
Stańcie do apelu!

Wzywam wszystkich polskich patriotów - żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek odeszli na wieczną wartę
Stańce do apelu!

Do was się zwracam, potomni! Nie zapomnijcie bohaterskich żołnierzy polskich, którzy oddali życie w walkach o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej
Niech ich postacie i czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, będą dla nas i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do Ojczyzny oraz gotowości służenia Jej w potrzebie.

Chwała bohaterom!
Cześć ich pamięci!

Przemówienie prezydenta Piły Piotra Głowskiego

"Ponieważ wojny rodzą się w umyśle człowieka, również w umyśle człowieka dojrzeć powinna sprawa obrony pokoju." - te słowa zapisano ponad 70 lat temu. Stanowią one pierwsze zdanie konstytucji UNESCO i odzwierciedlają odwieczne marzenia i pragnienia ludzi na wszystkich kontynentach. Przytaczam je dzisiaj z okazji Dnia Zwycięstwa i Dnia Europy przypadającego 09 maja oraz 15. rocznicy przyjęcia Polski do struktur Unii Europejskiej.
Ponieważ wojny rodzą się w umyśle człowieka, również w umyśle człowieka dojrzeć powinna sprawa obrony pokoju

Nie było przypadkiem, że takie słowa zapisano po straszliwej wojnie, która przyniosła samej tylko Europie śmierć dziesiątków milionów ludzi, ruinę gospodarczą, dezorganizację wielu struktur społecznych i państwowych. O konieczności współpracy europejskiej i transatlantyckiej dla stworzenia nowych ram organizacyjnych narodów i państw mówił w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny Światowej Winston Churchill, były oficer wojska, korespondent wojenny i premier Wielkiej Brytanii.

Jako jeden z pierwszych nawoływał do utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”. Zamierzał raz na zawsze położyć kres nacjonalizmowi i podżeganiu do wojny w Europie.
Swoje przemyślenia, zainspirowane wydarzeniami historycznymi, przedstawił w słynnym przemówieniu do studentów wygłoszonym na uniwersytecie w Zurychu już w 1946 roku: „Jednak istnieje pewien środek. Środek, który [...] mógłby [...] w ciągu kilku lat przeistoczyć wizerunek Europy, lub przynajmniej jej znaczną część, na obraz dzisiejszej, wolnej i szczęśliwej Szwajcarii. Na czym miałby polegać ten suwerenny środek? Na przywróceniu europejskiej konstrukcji, przynajmniej na tyle, na ile potrafimy, i nadaniu jej formy struktury, pozwalającej na bezpieczne życie w wolności i w pokoju. Musimy stworzyć coś na podobieństwo Stanów Zjednoczonych Europy”.
Na czym miałby polegać ten suwerenny środek? Na przywróceniu europejskiej konstrukcji, przynajmniej na tyle, na ile potrafimy, i nadaniu jej formy struktury, pozwalającej na bezpieczne życie w wolności i w pokoju. Musimy stworzyć coś na podobieństwo Stanów Zjednoczonych Europy

Podczas innego wystąpienia 5 marca 1946 w amerykańskim Westminster College w Fulton, w stanie Missouri mówił m.in.: „Stany Zjednoczone znajdują się obecnie na szczycie światowej potęgi. Dla demokracji amerykańskiej to uroczysta chwila. Pryzmatowi mocarstwowemu bowiem towarzyszy zapierająca dech w piersiach odpowiedzialność wobec przyszłości. Jeśli rozejrzycie się dokoła siebie, musicie doznawać nie tylko poczucia spełnionego obowiązku, ale i niepokoju, aby nie wypaść poniżej poziomu wyznaczonego przez własne osiągnięcia. (…) Potomność długo nam nie daruje, jeśli odrzucimy je [perspektywy], zignorujemy lub roztrwonimy. Stałość poglądów, wytrwałość w dążeniu do celu i niczym niezmącona stanowczość – oto czym powinniśmy w swoim postępowaniu kierować się.

Aby domy były bezpieczne, trzeba je odgrodzić przed dwoma potężnymi łupieżcami – wojną i tyranią. ...

...Nie wolno być ślepym na fakt, że swobody jednostki, jakimi cieszą się obywatele całego Brytyjskiego Imperium, nie obowiązują w znacznej liczbie krajów...

...Naród każdego kraju ma prawo i możliwość wyboru... – w ramach konstytucyjnego działania, na drodze wolnych, niczym nie ograniczonych, tajnych wyborów; że powinna panować wolność słowa i sumienia; że sądy, niezależne od władzy wykonawczej, nie sprzyjające żadnej partii, powinny stosować prawa,
Naród każdego kraju ma prawo i możliwość wyboru na drodze wolnych, niczym nie ograniczonych, tajnych wyborów; że powinna panować wolność słowa i sumienia; że sądy, niezależne od władzy wykonawczej, nie sprzyjające żadnej partii, powinny stosować prawa
które uzyskały szeroką aprobatę znacznej większości albo są uświęcone przez tradycję i obyczaj. Oto, co płynie z wolności i powinno gościć w każdym domu.”

Churchill mówił również o „Świątyni Pokoju”. „Powinni ją stawiać robotnicy ze wszystkich krajów. Jeśli dwóch spośród nich zna się szczególnie dobrze i łączy ich przyjaźń, jeśli ich rodziny są spokrewnione oraz „jeśli na zasadzie wzajemności jeden obdarza drugiego zaufaniem i wierzy w jego dobrą wolę, pokłada nadzieję w jego przyszłości i z wyrozumiałością podchodzi do jego wad” – czemuż nie mieliby oni pracować wespół jako przyjaciele i partnerzy? Co więcej, muszą oni tak czynić, bo inaczej świątynia nie powstanie albo powstanie i się zawali, co dowiodłoby, że nie potrafimy niczego się nauczyć i musimy po raz trzeci odebrać wojenną lekcję, o wiele surowszą niż ta, z której dopiero co wyszliśmy. Na lśniących skrzydłach nauki powróciłoby średniowiecze, wróciłaby epoka kamienna. To samo, co może obsypać ludzkość niezliczonymi dobrodziejstwami, przyniosłoby jej całkowitą zagładę.

Bezpieczeństwo świata wymaga od Europy nowej jedności, z której żaden kraj nie może być trwale wykluczony. Wielkie wojny, jakich byliśmy świadkami lub które zdarzyły się w przeszłości, brały początek konfliktów między głównymi plemionami europejskimi. Teraz zaś wojna może dopaść każdy naród w jedną noc, gdziekolwiek by on zamieszkiwał. Jest oczywiste, że powinniśmy bez ustanku pracować na rzecz powszechnego i trwałego pokoju w Europie.”

Słowa wypowiedziane ponad 70 lat temu nie straciły dzisiaj nic na aktualności, a integracja państw europejskich jest jednym z najważniejszych wniosków, które ludzkość sformułowała po tragicznych zdarzeniach II wojny światowej. Potwierdza to współczesna historia Europy,
Integracja państw europejskich jest jednym z najważniejszych wniosków, które ludzkość sformułowała po tragicznych zdarzeniach II wojny światowej. Potwierdza to współczesna historia Europy
a zwłaszcza konflikty w różnych częściach kontynentu, w których uczestniczyły i uczestniczą państwa i narody nie połączone ideą integracji europejskiej.

Powtarzajmy słowa Churchilla, wprowadzajmy je każdego dnia w życie, niezależnie jaki zawód wykonujemy i jakie stanowiska piastujemy. Cieszmy się z naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Czerpmy z niej to co najlepsze. Dawajmy od siebie również tyle, ile to tylko możliwe, by ten stan jak najdłużej utrzymać!

Drodzy pilanie! Szanowni Goście!
Już za kilkanaście dni, mamy szansę, współpracy i pokojowi w Europie powiedzieć TAK. Zapraszam Was do urn wyborczych. Idźmy tłumnie na wybory 26 maja! To są nasze wybory, które decydować będą o naszej przyszłości i naszym życiu.Tu w Polsce, w Wielkopolsce, w Pile!

Astronauci amatorzy polecieli w kosmos

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Młyniarz
Internet to nie tylko FB, to też inne rozsądniejsze zasoby. Polona.pl – ocyfrowana Biblioteka narodowa, gdzie, jeśli przeczytamy naszego naukowca – Benedykta Dybowskiego – otworzy nam się inna historia naszego narodu. Inne dokumenty też. Polecam. A na portalach też piszą porządne rzeczy. https://www.rp.pl/artykul/966912-Nie-mowcie---nieludzka-ziemia-.html Polecam. Może komuś się przyda wiedza.
M
Młyniarz
"nieludzka ziemia" – żenujące to. Straszne zacofanie (a może to Jeans – praca dziennikarza na zamówienie). Zacofanie wyolbrzymia się tym, że gestapo, na tle "nieludzkiej ziemi" pisane z dużej G... Pora się obudzić! Zacząć myśleć krytycznie. Zniknie wtedy coś, co pcha ludzi do czytania głos cytatu do tłumu, w którym nie każdy czytał Czapskiego, cytatu, który na słuch jest odbierany inaczej.
R
RdK
Wyborne slowa Cynika który kazal placic polakom za kazdy pocisk wystrzelony z mysliwców pilotowanych przez naszych pilotów. W obronie Wielkiej Brytanii. na której terytorium zginal gen. Sikorski, I która utajnila dokumenty z dochodzenia w tej sprawie... No Ale przynaleznosc partyjna Szanownego Pana Prezydenta zobowiazuje
Dodaj ogłoszenie