Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

Materiał promocyjny Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Wójt gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski podpisał z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dębówko Nowe wraz z budową parkingu. Przy podpisaniu umowy obecni byli skarbnik gminna Danuta Polachowska, prezes Oddziału Terenowego Pobórka Wielka Związku Sadowników RP Sławomira Król, wiceprzewodniczący sejmiku województwa Jarosław Maciejewski oraz poseł Krzysztof Paszyk.
Wójt gminy Białośliwie Krzysztof Rutkowski podpisał z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dębówko Nowe wraz z budową parkingu. Przy podpisaniu umowy obecni byli skarbnik gminna Danuta Polachowska, prezes Oddziału Terenowego Pobórka Wielka Związku Sadowników RP Sławomira Król, wiceprzewodniczący sejmiku województwa Jarosław Maciejewski oraz poseł Krzysztof Paszyk.
Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków, w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych.

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Inwestycje w powiatach pilskim i złotowskim

Ponad 19,8 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów pilskiego i złotowskiego. 12 milionów złotych wykorzystano na poprawę stanu dróg lokalnych. Inwestycje drogowe zrealizowały gminy Krajenka, Tarnówka, Lipka, Okonek, Złotów i Łobżenica. Środki z Programu na modernizację odcinków dróg powiatowych pozyskały władze zarówno powiatu pilskiego, jak i powiatu złotowskiego. Powiat pilski przebudował drogę na odcinku Kruszki-Kijaszkowo, a powiat złotowski na odcinku Paruszka-Dolnik-Głubczyn- Augustowo-Śmiardowo Krajeńskie. W 2019 roku beneficjenci podpisali kolejne umowy na dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Wśród projektów objętych pomocą znalazły się zadania gmin Białośliwie oraz Łobżenica.

Gminy należące do powiatów pilskiego i złotowskiego, przy wsparciu z Programu, inwestują w gospodarkę wodno-ściekową. Na terenie powiatu złotowskiego zakończyła się już realizacja 7 zadań, dofinansowanych na kwotę 2,6 miliona złotych. Pięć z nich zrealizowała gmina Tarnówka, wykorzystując pozyskane środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Sokolnej, Płytnicy i Tarnowcu, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w Tarnówce wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bartoszkowie. W Skórce w gminie Krajenka przebudowano i rozbudowano stację uzdatniania wody a gmina Złotów zbudowała sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Nowy Dwór-Franciszkowo.

W niedługim czasie w powiecie pilskim i złotowskim rozpoczną się kolejne inwestycje związane z gospodarką wodno- ściekową. Umowy w sprawie dofinansowania zadań w 2020 roku podpisały Miasto i Gmina Wysoka, gmina Złotów, gmina Tarnówka oraz gmina Lipka.

Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych w Północnej Wielkopolsce powstały dwa nowoczesne targowiska. W Białośliwiu zmodernizowany został dotychczasowy obiekt tego typu, natomiast w Zakrzewie zbudowano targowisko od podstaw.

Gminy korzystając ze wsparcia z PROW 2014-2020, inwestują w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz podnoszące atrakcyjność przestrzeni publicznej. W gminie Krajenka zbudowano salę wiejska w Głubczynie, z kolei gmina Łobżenica zagospodarowała przestrzeń wzdłuż rzeki Łobżonka. Środki unijne na budowę świetlicy w Stawnicy pozyskała gmina Złotów, natomiast gmina Zakrzewo uzyskała dofinansowanie na budowę sali wiejskiej w Śmiardowie Złotowskim. Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z oświetleniem wzdłuż rzeki Głomia to z kolei projekt, na realizację którego fundusze zdobyło Miasto i Gmina Krajenka.

Ważne środki na rozwój lokalny

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie powiatu pilskiego działa Lokalna Grupa działania „Krajna Nad Notecią”, natomiast powiat złotowski to obszar funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przyznane fundusze umożliwiły realizację 61 przedsięwzięć, z których 30 polegało na rozpoczęciu działalności gospodarczej lub na rozwinięciu już istniejących przedsiębiorstw.

Środki rozdysponowane w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego skutecznie pozyskały również gminy oraz stowarzyszenia. Dzięki temu w Białośliwiu powstały nowe place zabaw oraz budynek rekreacyjny, przebudowano trybuny na boiskach sportowych na terenie gminy Ujście, a wzdłuż rzeki Łobżonka w gminie Łobżenica pojawiła się nowa ścieżka spacerowa. W Miasteczku Krajeńskim zbudowano plac zabaw, siłownie zewnętrzne i skatepark. Fundusze z PROW umożliwiły odnowienie skweru w Wyrzysku, budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku łączącym Nową Wieś Ujską z drogą krajową nr 11. Na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej postawiło Miasto i Gmina Wysoka. Wśród zrealizowanych projektów znalazła się również przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnowo w gminie Szydłowo. Stowarzyszenie „Teraz Tu” z Krostkowa zakupiło wyposażenie dla mobilnych pracowni i zespołów animatorów, Parafia w Szydłowie odtworzyła zegar wieżowy i odnowiła dzwony w kościele w Pokrzywnicy.

Z pomocy finansowej za pośrednictwem LGD korzystają również instytucje działające w powiecie złotowskim. W Płoskowie w gminie Złotów zbudowano wiatę rekreacyjną wraz z zagospodarowaniem terenu. W leżącym w tej samej gminie Franciszkowie zamontowano obiekty małej architektury. W Zakrzewie zagospodarowany został teren przy dworcu kolejowym i przy remizie strażackiej. Fundusze unijne umożliwiły przebudowę dróg w Lipce, Tarnówce, w miejscowości Pniewo w gminie Okonek, a także dróg na terenie gminy Jastrowie. Gmina Okonek doposażyła również place zabaw i pobudowała wiatę rekreacyjną przy ul. Stockelsdorf w Okonku. Gmina Tarnówka utworzyła z kolei park sportowy montując urządzenia siłowni zewnętrznej. W Złotowie powstała ścieżka edukacyjna pod nazwą „Szlak Znaku Rodła w Złotowie". Środki z PROW 2014-2020 pozyskały także organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw lokalnych "Tilia" w Lipce utworzyło Street Workout Park przy Szlaku Rowerowym Greenway Naszyjnik Północy, Towarzystwo Miłośników Krajenki zagospodarowało plac w centrum Krajenki, Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie stworzyło ścieżkę edukacyjną pod nazwą "Cztery pory roku w Głubczynie" a Stowarzyszenie Odnowy Tarnowca "Silni Razem" doprowadziło do powstania miejsca integracji „Wiata pod Brzozami". Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Horyzont" z Jastrowia zbudowało integracyjny plac zabaw w Jastrowiu, a LZS "Iskra" w Krajence wiatę integracyjną przy Stadionie Miejskim w Krajence. Parafia w Radawnicy pozyskała fundusze na konserwację i restaurację neogotyckich stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym, a w kościele parafialnym w Jastrowiu wykonana została renowacja zabytkowych elementów ruchomych.

Dodaj ogłoszenie